PRAVNI PROPISI

- Ustav Crne Gore

- Amandmani I do XVI na Ustav Crne Gore

- Krivični zakonik Crne Gore

- Zakon o zabrani diskriminacije

- Zakon o radu

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Zakon o zabrani zlostavljanja na radu

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama

- Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

- Zakon o prekršajima

- Porodični zakon

- Zakon o crnogorskom državljanstvu

- Zakon o ličnom imenu

- Zakon o ličnoj karti

- Zakon o matičnim registrima

- Zakon o putnim ispravama

- Zakon o strancima