rukeSavjet za zaštitu od diskriminacije u potpunosti je ignorisao zahtjev Predsjednika Upravnog odbora organizacije "Kvir Montenegro" Danijela Kalezića za prijem u Savjet u svojstvu člana, predstavnika nevladine organizacije koja se bavi zaštitom od diskriminacije po osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, koji je po preporuci članova/ica Crnogorske LGBTIQ Asocijacije "Kvir Montenegro" poslat Savjetu dana 6. novembra ove godine. Savjet je, kao radno tijelo Vlade Crne Gore, bio dužan da na zahtjev odgovori u roku od 30 dana. Ovo je samo jedan od primjera netransparentnosti i diskriminacije u postupanju koju Savjet baštini.

Prema informacijama dostupnim na web portalu Vlade Crne Gore, za člana Savjeta, predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zaštitom od diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Vlada je imenovala drugo lice na 44. sjednici koja je održana 21. 11. 2013. godine, odnosno 15 dana nakon podnošenja zahtjeva predstavnika Kvir Montenegra. Eventualna aplikacija novoimenovanog člana u Savjetu nije razmatrana na sjednici Savjeta, a konsultacije u vezi sa imenovanjem tog člana nijesu obavljene ni sa ostalim članovima/cama, već je Vlada u jednoj netransparetnoj i pravno nejasnoj proceduri donijela odluku koja predstavlja direktno miješanje u pravo NVO sektora da predlaže svoje kandidate.

Mjesto u Savjetu ne pripada pojedinačnim organizacijama već izabranim licima koje su podržale nevladine organizacije iz oblasti u kojima su se kandidovali, te ga samim tim ne naslijeđuje NVO ukoliko prestane članstvo članu kojeg je ta NVO kandidovala, a novi član je imenovan mimo svake procedure i bez minimuma transparentnosti. Ovo, nažalost, ukazuje na još jedan pokušaj Vlade da šteti čitavom NVO sektoru i njegovoj autonomiji. S tim u vezi pozivamo članove Savjeta za zaštitu od diskriminacije da se ograde od ovakvog diskriminatornog pristupa Vlade.

Iako se veći dio tema kojima se Savjet bavio od svog osnivanja do danas odnosi na ljudska prava LGBT osoba, zabrinjavajuća je i činjenica da se Savjet ne bavi samo inicijativama i aktivnostima na ovom polju realizovanih od strane organizacija koje nisu članice tog Vladinog tijela. Pored ignorisanja zahtjeva za članstvo u Savjetu Predsjednika UO Kvir Montenegra, Savjet nije našao za shodno da se bavi ni pritužbom koju smo podnijeli tom Vladinom tijelu povodom govora mržnje prema LGBT osobama protiv službenika Ministarstva pravde Milana Radovića, kao ni održanom Povorkom ponosa koji je Kvir Montenegro organizovao u Podgorici. Sekretar Savjeta, Jovan Kojičić, nije našao za shodno ni da zvanično odgovori na poziv za organizovanje sastanka tokom pripreme Povorke ponosa koji mu je Kvir Montenegro poslao u julu ove godine.

Kvir Montenegro od početka svog rada doživljava ignorisanje Savjeta za sve inicijative, čime Savjet kojem je u mandatu zaštita od diskriminacije praktično diskriminiše direktno jednu organizaciju. Vjerujemo da je razlog tome što je Kvir Montenegro kritički nastrojen prema nepravilnostima i svakom obliku netransparentnog djelovanja. Naše dosadašnje aktivnosti pokazale su namjeru i kapacitet da sa institucijama sistema kvalitetno sarađujemo na polju promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba, ali u skladu sa demokratski utvrđenim i transparentnim vrijednostima i procedurama, a to znači i da ih kritikujemo kad za to postoji razlog. No, cijena koju zbog takvog svog djelovanja plaćamo je nedopustiva.

Uz sagledavanje kompletnog iskustva u vezi sa Savjetom, ovaj konkretan slučaj smatramo konačnom potvrdom diskriminacije predstavinka/ca civilnog društva koji nisu članovi/ce Savjeta i potpune netransparentnosti rada tog tijela.

Kvir Montenegro poziva članove/ice Savjeta, predstavnike/ce nevladinih organizacija, da se javno ograde od netransparentnog djelovanja Savjeta i založe za utvrđivanje jasnih i transparentnih procedura koje će eliminisati mogućnost privilegovanja bilo koga unutar Savjeta, te omogućiti jednak tretman svim inicijativama koje su upućene tom Vladinom tijelu. Osim toga, pozivamo Savjet da otvori svoje sjednice za javnost, kako bi svi zainteresovani mogli pratiti njegov rad na detaljan način, kao i da sve svoje dokumente javno objavljuje.